سلام بر مشتاقان سبک زندگی و تغذیه سالم

دکتر مجید سلطانپور غریبدوستی

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

از دیدگاه مکتب طب ایرانی، در هر فرد شناخت مزاج و متعادل نگهداشتن آن با سبک زندگی و تغذیه سالم نقش زیربنایی در بهبود سلامتی و متعادل شدن خلق و خو دارد. پس از آگاهی از مزاج شخصی، شناخت عوامل موثر در انحراف یا خروج مزاج از تعادل نیز بسیار مهم هستند.

آزمون های تشخیص مزاج طب سنتی ایرانی